Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak bij Kirsten Mulder Fotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn hieronder na te lezen.

Gegevens fotograaf
Website: www.kirstenmulderfotografie.nl

Email: info@kirstenmulderfotografie.nl

Telefoonnummer: 06-14205880

KvK-nummer: 78213509

Btw-identificatienummer: NL003301994B17

Bij het aangaan van een samenwerking met Kirsten Mulder Fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De foto’s op www.kirstenmulderfotografie.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Kirsten Mulder. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact opnemen met Kirsten Mulder. Hiervoor gelden namelijk andere bestandsformaten en prijzen.

Kirsten Mulder Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie.

Kirsten Mulder Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet mee willen werken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc.

Kirsten Mulder Fotografie doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken. Kirsten Mulder Fotografie werkt met professionele apparatuur van Nikon en zorgt voor goede back-up van de foto's en risicospreiding. Bij technische problemen is Kirsten Mulder Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld door externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Kirsten Mulder Fotografie uitgesloten.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die op de website is geplaatst.

Kirsten Mulder Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de site of het gebruik van de (beeld)informatie die op de site wordt verstrekt.

Kirsten Mulder Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins, kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Kirsten Mulder Fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, zo snel mogelijk van de website verwijderen.

Bij gebruikmaking van de diensten van Kirsten Mulder Fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Als u tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet u dat direct melden bij de fotograaf. Dit geeft Kirsten namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

Het is niet toegestaan om tijdens een reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

Het is niet mogelijk om RAW bestanden en/of onbewerkte foto’s te ontvangen of bekijken na de reportage. Kirsten Mulder Fotografie selecteert de foto’s die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in het overzicht wat u na de fotoshoot via de email ontvangt.

Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.

Kirsten Mulder Fotografie levert de foto’s met de standaard bewerking conform het portfolio op de website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van €75,00 per uur.

Hopelijk onnodig om te vermelden: Kirsten Mulder Fotografie is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.

Levering fotomateriaal
Voor fotoshoots: De selectie van minimaal 40 foto's wordt binnen 2 weken met een basisbewerking (uitsnede, kleurtinten, belichting) getoond in een online galerij. Hierin kunnen jullie zelf de keuze doorgeven. Hierna zal het nog maximaal 2 weken duren voordat jullie de gekozen foto’s in hoge resolutie ontvangen via WeTransfer.

Voor day-in-the-life reportages: De selectie van minimaal 50 foto's wordt binnen 3 weken met een basisbewerking (uitsnede, kleurtinten, belichting) gestuurd in hoge resolutie via WeTransfer. Jullie ontvangen ook een mini-album met 10-12 foto's naar keuze.

Voor geboortefotografie: binnen 1 week na de geboorte ontvangen jullie enkele bewerkte foto’s als preview via WhatsApp. De hele reportage wordt binnen 1 maand na de geboorte afgeleverd via WeTransfer, tenzij anders overeengekomen. Jullie ontvangen de foto’s ook op USB-stick tegelijk met de levering van het mini album.

De beeldselectie en nabewerking van de geboortereportage wordt gedaan door Kirsten Mulder Fotografie. Hierin is geen inspraak mogelijk. Er worden minimaal 100 foto’s geleverd, een deel in kleur en een deel in zwartwit in de voor Kirsten Mulder Fotografie typerende stijl.

Auteursrechten van de foto’s
Het auteursrecht en de eigendom van de foto’s ligt te allen tijde bij Kirsten Mulder Fotografie.

De klant geeft Kirsten Mulder Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/Facebook/Instagram/Pinterest) en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums en visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden of drukwerk zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit voor/bij de reservering of shoot per email of bericht kenbaar te maken.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel lage resolutie als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Kirsten Mulder Fotografie. Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over de foto’s.

Bij aanschaf van bestanden met de digitale hoge resolutie bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kirsten Mulder Fotografie.

Kirsten Mulder Fotografie levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit aangeleverd en zijn niet te koop. 

Bewaren van bestanden
De klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de foto bestanden en het maken van een back-up. Kirsten Mulder Fotografie zal de bestanden ook minimaal 3 maanden bewaren maar het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up. Niet gebruikt materiaal is niet opvraagbaar of opeisbaar.

Albums en Producten
Bij een trouw-, day-in-the-life- en geboortereportage zit een mini-album van 15 x 15 cm met 8 spreads inbegrepen. De klant mag bepalen welke 10-12 foto’s daarin komen en de kleur van de linnen omslag. Kirsten Mulder Fotografie doet vervolgens de lay-out en opmaak van het album.

Bij een upgrade van het album naar 20x20, 25x25 of 30x30 met 15 spreads maakt Kirsten Mulder Fotografie een proefversie. Dit kan tot 3x kosteloos gewijzigd worden als de opdrachtgever aanpassingen wenst. Er kunnen alleen foto’s van Kirsten Mulder Fotografie in het album opgenomen worden.

Voor producten geldt dat deze niet kunnen worden geretourneerd. Kirsten Mulder Fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm zodat er een minimaal kleurverschil is bij fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. Kirsten Mulder Fotografie is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft bij afwijkende kleurweergave geen recht op een nieuw product of terugstorten van betaling of welke andere vergoeding dan ook.

Achteraf kan er geen beroep op Kirsten Mulder Fotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.

Prijsopgaven, betalingen en prijzen
Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

De (koop)prijs luidt in euro’s.

Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur.  Het bedrag voor de fotoshoot + reiskostenvergoeding dient voor het opleveren van de foto's betaald te zijn. Ook het bedrag voor extra gekozen foto's dient voldaan te zijn voordat de foto’s verstuurd zullen worden. Voor bruiloften en geboortereportages geldt een aanbetaling van 500 euro. Het resterende bedrag + reiskosten dient voldaan te zijn voordat de foto's verstuurd zullen worden. Een eventuele upgrade van het album wordt apart gefactureerd.

Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Kirsten Mulder Fotografie.

De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum geschieden op een door Kirsten Mulder Fotografie aan te wijzen rekening.

Kirsten Mulder Fotografie is na verloop van het genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.

Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist. 

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren kan alleen schriftelijk, via WhatsApp of per email.

Annuleren van een fotoshoot of reportage na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Kirsten Mulder Fotografie. 

Geldige reden voor het annuleren van een reportage vallen onder: ziekte, overlijden naaste familieleden, etc.

Onmacht
Kirsten Mulder Fotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Kirsten Mulder Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Kirsten Mulder Fotografie niet verplicht vervanging te regelen.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan de fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van één van de vervangende fotografen. Indien gewenst door de opdrachtgever, zal Kirsten Mulder Fotografie proberen binnen haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de geboortedag, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De opdrachtgever betaalt bij het inschakelen van de back-up fotograaf het bedrag aan Kirsten Mulder Fotografie zoals overeengekomen. De back-up fotograaf en Kirsten Mulder Fotografie regelen onderling de verdere financiële afwikkeling.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur (computers, camera’s, geheugenkaarten) tijdens de uitvoering van de opdracht, zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om een vergoeding of schadeloosstelling.

Bij tussentijdse verplaatsingen van locatie is Kirsten Mulder Fotografie niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. 

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt voordat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.

Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen. 

Privacy & persoonsgegevens
 Kirsten Mulder Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De privacyverklaring van Kirsten Mulder Fotografie is van toepassing.

Indien de geboortereportage of trouwreportage wordt overgenomen door een back-up fotograaf, zal Kirsten Mulder Fotografie een kopie van de gemaakte afspraken en de persoonsgegevens delen met de vervanger. 

Locaties 
Kirsten Mulder Fotografie heeft voldoende buitenlocaties tot haar beschikking om de zo voor haar typerende foto’s te maken. Er zijn geen (gratis) binnen locaties tot haar beschikking met uitzondering van fotoshoots die bij jullie thuis plaatsvinden. Indien gewenst, is het aan de klant een alternatief te zoeken bij slecht weer (regen of harde wind), indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken. Anders wordt er een nieuwe datum gezocht voor de reportage.

Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is men zelf verantwoordelijk voor alle locatie vergoedingen zoals toegangskosten, parkeerkosten etc. Ook is men tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang. Tevens dient men rekening te houden met kilometervergoeding vanaf mijn huisadres 4106AH (à €0,35 per km).

Geboortefotografie
 Iedere bevalling is anders en Kirsten Mulder Fotografie zal de situatie vastleggen zoals die zich voordoet. Hierdoor kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet de foto’s ontvangt die hij/zij voor ogen had (bijvoorbeeld als een thuisbevalling onverwacht een ziekenhuisbevalling wordt, of als er een spoedkeizersnede wordt gedaan).

Wanneer de zorgverleners tijdens de bevalling aangeven dat fotograferen niet langer is toegestaan, staakt Kirsten Mulder Fotografie haar activiteiten. Deze zullen weer worden opgepakt, zodra de zorgverleners aangeven dat dit weer is toegestaan. Wanneer de zorgverlener onverhoopt of onverwacht geheel toegang weigert, waardoor Kirsten Mulder Fotografie de fotografie niet kan uitvoeren, zal er vervangende fotografie aangeboden worden zoals bijvoorbeeld een kraamreportage, newbornshoot of gezinsshoot. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om een vergoeding of schadeloosstelling.

De opdrachtgever mag verwachten dat Kirsten Mulder Fotografie niet meer dan 45 minuten nodig heeft om zich klaar te maken om richting de overeengekomen plaats van de geboorte te vertrekken. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. De reistijd dient hierbij op te worden geteld.

Kirsten Mulder Fotografie fotografeert zonder flitslicht tijdens een geboorte. Hoewel er gebruik wordt gemaakt van lichtgevoelige apparatuur kan er zonder voldoende licht niet naar wens worden gefotografeerd. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoende licht aanwezig kan zijn in de ruimte waar de bevalling plaats zal vinden.

Een geboortereportage is definitief gereserveerd nadat er een schriftelijk akkoord is gegeven op de algemene voorwaarden én de aanbetaling van €500,- is voldaan. Bij annulering zal dit bedrag niet worden gerestitueerd. Indien de opdrachtgever verzuimt om Kirsten Mulder Fotografie te bellen wanneer de geboorte/bevalling plaatsvindt, is de opdrachtgever ook het resterende bedrag verschuldigd aan Kirsten Mulder Fotografie.

Minishoot
Minishoots zijn alleen te boeken in speciale actieperiodes. Voor minishoots gelden de volgende voorwaarden:

De minishoot wordt in zijn geheel vooraf voldaan en is bij boeking definitief. Minishoots kunnen worden overgedragen op iemand anders, maar kunnen niet geannuleerd worden. Kosten minishoot zijn in geval van annulering 100%. Kortingsacties (bijv. Refer a Friend kaartjes) zijn niet geldig voor minishoots. 

Bij slecht weer zal de shoot op initiatief van de fotograaf worden verzet.

Disclaimer

Kirsten Mulder Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Kirsten Mulder Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of
verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Kirsten Mulder Fotografie.
Copyright 2022 Kirsten Mulder Fotografie - 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram